texniko-grafeio-gr  
 

en | gr                

 

 

Οικοδομικές  Άδειες

 

 • Καταγραφή των απαιτήσεων σε ειδικά έντυπα της εταιρίας μας.
 • Προμελέτη του έργου σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση μπορεί να δημιουργηθούν περισσότερες απο μία αρχιτεκτονικές λύσεις
 • Τελική μελέτη του έργου και οργάνωση πολεοδομικού πακέτου προς κατάθεση. Ητελική μελέτη περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες μελέτες σύμφωνα με τον Γ.Ο.Κ
 • Έκδοση αδείας στο αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο.
 • Στο στάδιο της επίβλεψης υποχρέωση υποχρέωση μας αποτελεί η οριζοντιογραφική και κατακόρυφη χάραξη του έργου, η παραλαβή της τοποθέτησης οπτισμού σε κάθε σκυροδέτηση και η χάραξη των τοιχοποιών.
 • Τελική θεώρηση της οικοδομικής άδειας για συνδέσεις με τους οργανισμούς κοινής ωφέλειας στο αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο.

 

Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

  

 Τι είναι

Τακτοποίηση Αυθαιρέτων είναι η διαδικασία όπου μετά την καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίμου ή του σχετικού παραβόλου μόνο, αναστέλλεται η είσπραξη και επιβολή κάθε κύρωσης σε χρόνο ανάλογο της κατηγορίας της αυθαίρετης κατασκευής ή και επέρχεται οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση,  για αυθαίρετες κατασκευές , αυθαίρετες αλλαγές χρήσης καθώς και για κάθε πολεοδομική και κτιριοδομική παράβαση που μπορεί να ενταχθεί στο νέο νόμο Αντιμετώπισης της Αυθαίρετης Δόμησης Ν.4178/2013. (για να διαβάσετε το Ν.4178/2013 πατήστε εδώ)

 

Τα σημαντικότερα στοιχεία του νόμου για τα αυθαίρετα έχουν ως εξής:

 • Εντάσσονται όλες οι αυθαίρετες κατασκευές / αυθαίρετες αλλαγής χρήσης που έχουν ολοκληρωθεί / εγκατασταθεί έως την 28.07.2011 καθώς και όλες εκείνες που μέχρι την παραπάνω ημερομηνία είχε ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός τους. Δημόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες θα αποδεικνύουν το χρόνο ολοκλήρωσης της κατασκευής ή τον χρόνο εγκατάστασης της χρήσης.
 • Από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης 08.08.2013 όλες οι μεταβιβάσεις ακινήτων θα συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση Μηχανικού που θα βεβαιώνει ότι στο ακίνητο δεν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές εκτός των όσων έχουν δηλωθεί και τακτοποιηθεί νόμιμα.
 • Έως 06.02.2015 ο χρόνος υποβολής της αίτησης  για τη ρύθμιση, αποκλειστικά ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ και  από μηχανικό που θα επιλέξετε.
 • Το πρόστιμο για όσα ακίνητα υπαχθούν έως τις 07.02.2014 (τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου εξαμήνου εφαρμογής του νόμου) καταβάλλεται εντός εκατόν δύο (102) μηνών (δηλαδή σε 8.5 ΧΡΟΝΙΑ) ή δέκα επτά (17) εξαμήνων από την 08.08.2013 (ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου). Για όσα ακίνητα υπαχθούν έως τις 08.08.2014καταβάλλεται εντός ογδόντα τεσσάρων (84) μηνών (δηλαδή σε 7 ΧΡΟΝΙΑ) ή δεκατεσσάρων (14) εξαμήνων από την 10.02.2014 (πρώτη εργάσιμη ημέρα δευτέρου εξαμήνου εφαρμογής του νόμου). Για όσα ακίνητα υπαχθούν έως τις 06.02.2015 (τελευταία εργάσιμη ημέρα τρίτου και τελευταίου εξαμήνου εφαρμογής του νόμου) καταβάλλεται εντός εξήντα (60) μηνών (δηλαδή σε 5 ΧΡΟΝΙΑ) ή δέκα (10) εξαμήνων από την 11.08.2014 (πρώτη εργάσιμη ημέρα του τρίτου και τελευταίου εξαμήνου εφαρμογής του νόμου. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου εξαμήνου για την κάθε μία από τις παραπάνω τρείς περιπτώσεις παρέχεται έκπτωση 20 % επί του συνολικού ποσού του προστίμου. Σε περίπτωση καταβολής ποσοστού 30% έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου εξαμήνου για την κάθε μία από τις παραπάνω τρείς περιπτώσεις παρέχεται έκπτωση 10 % επί του συνολικού ποσού του προστίμου. Σε κάθε περίπτωση ως ελάχιστη μηνιαία δόση ορίζεται το ποσό των πενήντα (50) ευρώ και ως ελάχιστη εξαμηνιαία δόση το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ.  Η πρώτη δόση καταβάλλεται το αργότερο σε ένα μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 
 • Επιτρέπεται η διενέργεια οποιασδήποτε δικαιοπραξίας καθώς και η έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης, χωρίς να είναι απαραίτητη η ολοσχερής εξόφληση του προστίμου, αλλά ποσοστού 30% αυτού.
 • Μικρότερα πρόστιμα θα πληρώσουν όσοι έχουν αυθαίρετη κατασκευή σε κύρια και μοναδική κατοικία (θα καταβάλουν το 40% του ενιαίου ειδικού προστίμου), ενώ όσοι έχουν αυθαίρετα σε δεύτερη κατοικία, το πρόστιμο θα είναι σε συνάρτηση της τιμής ζώνης της περιοχής στην οποία έχει κατασκευαστεί το αυθαίρετο
 • Έκπτωση 50% θα έχει το πρόστιμο για αυθαίρετες κατασκευές σε υπόγεια, σοφίτες και πατάρια.
 • Εισάγεται κοινωνικός συντελεστής 0.15 για άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω καθώς και πρόσωπα που επιβαρύνονται φορολογικά από πρόσωπα με τις παραπάνω ιδιότητες, 0.20 για την κύρια κατοικία παλιννοστούντων ομογενών και Ελλήνων πολιτών μουσουλμάνων της Θράκης για κύρια κατοικία στη Θράκη0.50 για την κύρια κατοικία τέκνων παλιννοστούντων ομογενών που έχει αποκτηθεί δυνάμει γονικής παροχής0.20 για την κύρια κατοικία πολυτέκνων0.50 για την δευτερεύουσα κατοικία πολυτέκνων έως 80 τ.μ0.30 για την κύρια κατοικία τριτέκνων με ατομικό εισόδημα έως είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως σαράντα (40.000) ευρώ0.20 την κύρια κατοικία ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω καθώς και πρόσωπα που επιβαρύνονται φορολογικά από πρόσωπα με τις παραπάνω ιδιότητες με ατομικό εισόδημα έως δεκαοκτώ χιλιάδες (18000) ευρώ και έως είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24000) ευρώ οικογενειακό εισόδημα .
 • Αυθαίρετες κατασκευές σε κτίρια με αποκλειστική χρήση κατοικία που ολοκληρώθηκαν προ της 09.06.1975εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης με την καταβολή παραβόλου ποσού πεντακοσίων (500) ευρώ. 
 • Εισάγεται συντελεστής παλαιότητας 0.15 για αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις που έχουν ολοκληρωθεί ή εγκατασταθεί από 09.06.1975 έως 31.12.1982 και συντελεστής 0.8 για αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις που έχουν ολοκληρωθεί ή εγκατασταθεί από 01.01.1983 έως 31.12.2003.
 • Για το σύνολο (σχεδόν) των λοιπών πολεοδομικών και κτιριοδομικών παραβάσεων το πρόστιμο είναι πεντακόσια (500) ευρώ.
 • Καταβληθέντα ποσά προστίμων ανέγερσης και διατήρησης, καθώς και καταβληθέντα ποσά ειδικών προστίμων διατήρησης, ή και παραβόλων, συμψηφίζονται με το ποσό του ενιαίου ειδικού προστίμου. Τα καταβληθέντα ποσά αφαιρούνται από την τελευταία δόση και τις αμέσως προηγούμενες χρονικά έως ότου ολοκληρωθεί ο συμψηφισμός. Σε περίπτωση που μετά τον ως άνω υπολογισμό προκύπτει ότι ήδη τα καταβληθέντα ποσά υπερβαίνουν το ποσό του προστίμου, με βάση τις διατάξεις του παρόντος, δεν αναζητούνται.

 

Eξαιρέσεις

ΔΕΝ ΥΠΑΓΕΤΑΙ στη τακτοποίηση αυθαίρετη κατασκευή που έχει εγκατασταθεί σε ακίνητο το οποίο βρίσκεται. 

α) σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης ή του οικισμού

β) σε παραχωρημένους σε δημόσια κοινή χρήση χώρους του οικοπέδου

γ) εντός παρόδιας στοάς η οποία υφίστατο κατά το χρόνο εκτέλεσης της αυθαίρετης κατασκευής

δ) στη ζώνη ασφαλείας των διεθνών, εθνικών, επαρχιακών ή δημοτικών ή κοινοτικών οδών κατά τη νομοθεσία περί μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας που ίσχυαν κατά την εκτέλεση ή εγκατάστασή τους

ε) σε δημόσιο κτήμα

στ) σε δάσος, σε δασική ή αναδασωτέα έκταση, στον αιγιαλό ή τη ζώνη παραλίας

ζ) σε αρχαιολογικό χώρο, ιστορικό τόπο, ιστορικό διατηρητέο οικισμό και περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, εφόσον απαγορευόταν η δόμηση κατά το χρόνο εκτέλεσης της αυθαίρετης κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης

η) σε παραδοσιακό οικισμό και σε οικιστικό σύνολο που έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο

θ) σε ρέμα, κρίσιμη παράκτια ζώνη, αν απαγορευόταν η εκτέλεση κάθε οικοδομικής εργασίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της αυθαίρετης κατασκευής ή η χρήση κατά την εγκατάσταση της αυθαίρετης χρήσης

ι) σε κηρυγμένο διατηρητέο κτίριο ή σε κτίριο που είναι αρχαίο μνημείο ή κηρυγμένο νεότερο μνημείο

κ) σε επικινδύνως ετοιμόρροπο κτίριο το οποίο δεν μπορεί να αποκατασταθεί μετά την εκτέλεση εργασιών στατικής ενίσχυσης

λ) σε εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμού εφόσον το ανώτατο ύψος της αυθαίρετης κατασκευής ή του χώρου που έχει εγκατασταθεί η αυθαίρετη αλλαγή χρήσης, υπερβαίνουν το ύψος της κορυφογραμμής, εξαιρούνται αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετες αλλαγές χρήσης σε κτίρια που έχουν κατασκευαστεί πρό της 31.12.2003.

μ) σε εκτός σχεδίου ή εκτός ορίων οικισμού, εντός απόστασης είκοσι (20) μέτρων από τον άξονα διέλευσης αγωγών μεταφοράς υψηλής τάσης ρεύματος άνω των 150 KW.

 

Κατηγορίες αυθαιρέτων

 
Κατηγορία 1

Υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου και εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης αυθαίρετες κατασκευές με αποκλειστική χρήση την κατοικία οι οποίες ολοκληρώθηκαν προ της 9.6.1975 με την καταβολή παραβόλου ποσού 500 ευρώ και χωρίς την καταβολή ενιαίου ειδικού προστίμου. Για την υπαγωγή υποβάλλονται τα δικαιολογητικά α έως ε και η αποτύπωση των κατόψεων του κτιρίου ή της ιδιοκτησίας. Στις περιπτώσεις όπου έχει συσταθεί οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία η υπαγωγή κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου υποβάλλεται υποχρεωτικώς ανά ιδιοκτησία.

 

Κατηγορία 2

Αυθαίρετες κατασκευές που υφίστανται προ της 1.1.1983.

Υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου και εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης αυθαίρετες κατασκευές οι οποίες ολοκληρώθηκαν προ του έτους 1983 με την καταβολή του παραβόλου και του ενιαίου ειδικού προστίμου κατά τις διατάξεις του παρόντος.

Για την υπαγωγή υποβάλλονται μόνο τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων α έως ε, κ, και μ  , η αποτύπωση των κατόψεων του κτιρίου ή της ιδιοκτησίας και δεν απαιτούνται λοιπά στοιχεία και σχέδια. Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας κατηγορίας στην περίπτωση που στο ακίνητο ή στην αυτοτελή ιδιοκτησία υπάρχουν και άλλες αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν ή εγκαταστάθηκαν μεταγενέστερα του έτους 1983.

 

Κατηγορία 3

Αυθαίρετες μικρές παραβάσεις. 

Υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου και εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης, με την καταβολή παραβόλου ποσού 500 ευρώ και χωρίς την καταβολή ειδικού προστίμου, οι εξής παραβάσεις, ανεξαρτήτως του αριθμού αυτών:

α. Τοποθέτηση δομικών στοιχείων σε ακάλυπτο χώρο όπως φούρνοι, διακοσμητικοί κρουνοί και άλλα διακοσμητικά στοιχεία.

β. Μείωση του ποσοστού της υποχρεωτικής φύτευσης του ακαλύπτου χώρου του οικοπέδου έως 5%.

γ. Προσθήκη μόνωσης εξωτερικά στις όψεις. 

δ. Αλλαγή των διαστάσεων των εξωστών που προκαλεί υπέρβαση της επιφάνειάς τους έως 10%. Συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα περίπτωση και εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης και ανοικτοί εξώστες που υπέρκεινται του κοινόχρηστου χώρου της πόλης.

ε. Αλλαγή έως 10% των διαστάσεων των ανοιγμάτων και μετατόπιση αυτών έως 2 μέτρα.

στ. Κατασκευή πέργκολας κατά την παρ. 60 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79).

ζ. Φύτευση υποχρεωτικής υπαίθριας θέσης στάθμευσης.

η. Δεξαμενές αποχέτευσης στεγανές ή απορροφητικές, καθώς και δεξαμενές νερού.

θ. Αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα με μέγιστες διαστάσεις 3,00 Χ 3,00 και ύψους έως 2,50 μέτρα.

ι. Εργασίες διαμόρφωσης εδάφους ύψους έως 1,00 μέτρο.

κ. Υπέρβαση περιτοίχισης ύψους έως 1,00 μέτρο.

λ. Υπέρβαση νομίμου ύψους καμινάδας έως 1,50 μέτρο.

μ. Αποθήκη μέγιστης επιφάνειας 15 τετραγωνικά μέτρα και ύψους έως 2,50 μέτρα.

ν. Υπέρβαση ύψους των επαγγελματικών, βιομηχανικών, βιοτεχνικών και αγροτικών αποθηκών έως 20% του ύψους που προβλέπεται στη σχετική οικοδομική άδεια.

ξ. Αλλαγή θέσης του προβλεπομένου με οικοδομική άδεια κτιρίου σε άλλη θέση εφόσον δεν παραβιάζονται οι πολεοδομικές διατάξεις ή αλλαγή θέσης του προβλεπομένου με οικοδομική άδεια κτιρίου σε άλλη θέση λόγω κατασκευής με εσφαλμένη αναστροφή της κάτοψης σε νόμιμη θέση και υπό την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται η τελική στάθμη του εδάφους. Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249) η ενημέρωση του φακέλου της οικοδομικής άδειας με τις μελέτες του υφισταμένου κτιρίου προκειμένου να εκδοθεί η ταυτότητα κτιρίου κατά τις διατάξεις του ν. 3843/2010 (Α΄ 62).

ο. Αλλαγές στις εξωτερικές διαστάσεις του περιγράμματος του κτιρίου ή της αυτοτελούς ιδιοκτησίας, έως 5% και εφόσον δεν μεταβάλλεται η επιφάνεια άνω του ποσοστού 2% .

π. Παραβάσεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού.

ρ. Πρόχειρες, προσωρινές, κινητές, κατασκευές από πανί ή νάυλον που χρησιμοποιούνται για την προσωρινή αποθήκευση υλικών και προϊόντων εμπορίου σε βιομηχανικά, βιοτεχνικά κτίρια με νόμιμη άδεια. 

Για την υπαγωγή υποβάλλονται τα α , β , δ και ε δικαιολογητικά

 

Κατηγορία 4

Αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης εφόσον δεν παραβιάζονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40%  τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης και δόμησης και σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% το πολεοδομικό μέγεθος του ύψους που προβλέπονται από την οικοδομική άδεια αναστέλλεται για 30 χρόνια η επιβολή κυρώσεων μετά την υπαγωγή, την καταβολή του σχετικού παραβόλου και την καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίμου.

Στα ποσοστά αυτά συνυπολογίζονται όλα τα αυθαίρετα κτίσματα επί του ακινήτου, καθώς και τυχόν αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης που έχουν υπαχθεί στους νόμους 3775/2009 (Α΄ 122), 3843/2010 (Α΄ 62) και 4014/2011 (Α΄ 62). Οι ανωτέρω αυθαίρετες κατασκευές εξαιρούνται της κατεδάφισης οριστικά μετά την συμπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου κατά τις διατάξεις του ν. 3843/2010 (Α΄ 62).
Δεν συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα περίπτωση και δεν εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης αυθαίρετες κατασκευές εφόσον βρίσκονται εντός προκηπίου.

 

Κατηγορία 5

Αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετες αλλαγές χρήσης που δεν συμπεριλαμβάνονται στις παραπάνω από 1 έως 4  κατηγορίες.
Για τις αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης της παρούσας κατηγορίας αναστέλλεται για τριάντα (30) χρόνια η επιβολή κυρώσεων,  μετά την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος νόμου, την καταβολή του σχετικού παραβόλου και την καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίμου και δύναται να εξαιρεθούν οριστικά της κατεδάφισης.

 

Εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ετών από την δημοσίευση του παρόντος νόμου ανταλλάσσεται, εφόσον απαιτηθεί ή εξαγοράζεται μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας της Τράπεζας Γης του Κεφαλαίου Β΄ του Ν.4178/2013 συντελεστής δόμησης ίσος με την υπέρβαση δόμησης που έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την σχετική κατηγορία.

 

Δικαιολογητικά

α) Αίτηση*

 

β) Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86* (εις διπλούν)

 

γ) Την τελευταία δήλωση του εντύπου Ε9

 

δ) Τεχνική Έκθεση μηχανικού

 

ε) Φωτογραφίες 

 

στ) Οικοδομική άδεια

 

ζ) Τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο θα περιέχεται το απόσπασμα ρυμοτομικού σχεδίου για τις εντός σχεδίου περιοχές ενώ για τις εκτός σχεδίου περιοχές και σε οικισμούς χωρίς σχέδιο υποβάλλεται τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων (ΕΓΣΑ’ 87) 

 

η) Αρχιτεκτονική κάτοψη

 

θ) Σχέδια τομής 

 

ι) Διάγραμμα κάλυψης

 

κ) Δημόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες από τα οποία αποδεικνύεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της κατασκευής και ο χρόνος εγκατάστασης της χρήσης

 

λ) Δελτίο ελέγχου δομικής τρωτότητας του φέροντα οργανισμού συνοδευόμενο από αναλυτική τεχνική έκθεση αρμοδίου μηχανικού και φωτογραφίες (εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή ή η αλλαγή χρήσης έχει εκτελεστεί ή έχει εγκατασταθεί σε κτίρια κατοικίας ή τουριστικά καταλύματα, σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται η σύνταξη στατικής μελέτης)

 

μ) Έντυπο υπολογισμού ειδικού προστίμου της δηλούμενης κατασκευής

 

ν) Σε περίπτωση κτιρίων που δεν έχουν χρήση κατοικίας απαιτείται και τεχνική έκθεση αρμοδίου μηχανικού για τον ηλεκτρομηχανολογικό έλεγχο του πίνακα των γειώσεων και

 

των λοιπών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων εφόσον υπάρχουν.
* (απαιτείται βεβαίωση γνησίου υπογραφής)

 

Διαδικασία – Χρήσιμα

Η διαδικασία για την τακτοποίηση αποτελείται από τις ακόλουθες δύο φάσεις.
 
 
 Α΄ Φάση

Ο φερόμενος ως ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης του ακινήτου στο οποίο έχει εκτελεστεί η αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση επιλέγει μηχανικό ο οποίος μετά από αυτοψία στο χώρο του ακινήτου συμπληρώνει και υποβάλλει ηλεκτρονικά (μέσω διαδικτύου) από 02.09.2013 έως 06.02.2015  τα υπ΄ αριθμ.  α και μ δικαιολογητικά (δες δικαιολογητικά) και παράβολο/αποδεικτικό είσπραξης υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου 500 ευρώ για αυθαίρετη κατασκευή/χρήση μέχρι 50 τμ ή για κτίριο κύριας και μοναδικής κατοικίας μέχρι 100 τμ, 1000 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 50 τμ και μέχρι 100 τμ ή για κτίριο κύριας και μοναδικής κατοικίας άνω των 100 τμ και μέχρι 200 τμ, 2.000 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 100 τμ μέχρι 1.000 τμ, 4.000 ευρώ για κτίριο/χρήση  άνω των 1000 τμ και μέχρι 2000 τμ ,  8.000 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 2000 τμ και μέχρι 5000 τμ και 10.000 ευρώ για κτίριο/χρήση μεγαλύτερη των 5000 τμ, για κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν επιστρέφεται, αλλά συμψηφίζεται με το ειδικό πρόστιμο.

 

Β΄Φάση
Υποβάλλονται τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά

 

Χρήσιμα

 • Το πρόστιμο για όσα ακίνητα υπαχθούν έως τις 07.02.2014 (τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου εξαμήνου εφαρμογής του νόμου) καταβάλλεται εντός εκατόν δύο (102) μηνών (δηλαδή σε 8.5 ΧΡΟΝΙΑ) ή δέκα επτά (17) εξαμήνων από την 08.08.2013 (ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου). Για όσα ακίνητα υπαχθούν έως τις 08.08.2014καταβάλλεται εντός ογδόντα τεσσάρων (84) μηνών (δηλαδή σε 7 ΧΡΟΝΙΑ) ή δεκατεσσάρων (14) εξαμήνων από την 10.02.2014 (πρώτη εργάσιμη ημέρα δευτέρου εξαμήνου εφαρμογής του νόμου). Για όσα ακίνητα υπαχθούν έως τις 06.02.2015 (τελευταία εργάσιμη ημέρα τρίτου και τελευταίου εξαμήνου εφαρμογής του νόμου) καταβάλλεται εντός εξήντα (60) μηνών (δηλαδή σε 5 ΧΡΟΝΙΑ) ή δέκα (10) εξαμήνων από την 11.08.2014 (πρώτη εργάσιμη ημέρα του τρίτου και τελευταίου εξαμήνου εφαρμογής του νόμου. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου εξαμήνου για την κάθε μία από τις παραπάνω τρείς περιπτώσεις παρέχεται έκπτωση 20 % επί του συνολικού ποσού του προστίμου. Σε περίπτωση καταβολής ποσοστού 30% έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου εξαμήνου για την κάθε μία από τις παραπάνω τρείς περιπτώσεις παρέχεται έκπτωση 10 % επί του συνολικού ποσού του προστίμου. Σε κάθε περίπτωση ως ελάχιστη μηνιαία δόση ορίζεται το ποσό των πενήντα (50) ευρώ και ως ελάχιστη εξαμηνιαία δόση το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ.  Η πρώτη δόση καταβάλλεται το αργότερο σε ένα μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

 • Καταβληθέντα ποσά προστίμων ανέγερσης και διατήρησης, καθώς και καταβληθέντα ποσά ειδικών προστίμων διατήρησης, ή και παραβόλων, συμψηφίζονται με το ποσό του ενιαίου ειδικού προστίμου. Τα καταβληθέντα ποσά αφαιρούνται από την τελευταία δόση και τις αμέσως προηγούμενες χρονικά έως ότου ολοκληρωθεί ο συμψηφισμός. Σε περίπτωση που μετά τον ως άνω υπολογισμό προκύπτει ότι ήδη τα καταβληθέντα ποσά υπερβαίνουν το ποσό του προστίμου, με βάση τις διατάξεις του παρόντος, δεν αναζητούνται.

 • Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του συνολικού ποσού του εξαμήνου τότε το ανεξόφλητο ποσό του ενιαίου ειδικού προστίμου προσαυξάνεται 1 % για κάθε μήνα  καθυστέρησης.

 • Στην περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης σύμφωνα με το σύστημα των αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών στην περιοχή του ακινήτου, για τον υπολογισμό της αξίας των κτισμάτων λαμβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στο δημοτικό διαμέρισμα του αυθαιρέτου και εάν δεν έχει καθοριστεί σε αυτό, η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στο Δήμο και εάν δεν έχει καθοριστεί σε αυτόν, η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στην περιφερειακή ενότητα, όπου βρίσκεται το ακίνητο.

 • Επιτρέπεται η σύνδεση των κτιρίων αυτών με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας μετά την καταβολή τουλάχιστον της πρώτης δόσης του ενιαίου ειδικού προστίμου.

 • Η έκδοση ή αναθεώρηση οικοδομικής άδειας κατά τις ισχύουσες διατάξεις σε δηλούμενο κτίριο ή τμήμα αυτού, μπορεί να γίνεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξόφλησης του ενιαίου ειδικού προστίμου ή την εξόφληση ποσοστού 30% του συνολικού ποσού προστίμου χωρίς να επιβάλλεται άλλο πρόστιμο.

 • Επιτρέπεται η διενέργεια οποιασδήποτε δικαιοπραξίας καθώς και η έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης, χωρίς να είναι απαραίτητη η ολοσχερής εξόφληση του προστίμου, αλλά ενός ποσοστού 30% αυτού, τη δε υποχρέωση ολοκλήρωσης της διαδικασίας αναλαμβάνει ο νέος κύριος με ειδική μνεία στο σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο.

 • Υπάγονται υπερβάσεις δόμησης, κάλυψης και ύψους μέχρι ποσοστού 20% των επιτρεπομένων, κατασκευών, επί κτιρίου για το οποίο εκδόθηκε νόμιμη άδεια και οι εργασίες αποπεράτωσης ολοκληρώθηκαν στο σύνολό τους μετά τις 28.07.2011, υπό την προϋπόθεση ότι οι εργασίες κατασκευής του φέροντος οργανισμού και η θεώρηση για την έναρξη των εργασιών, από την Αστυνομική Αρχή, έλαβε χώρα προ τις 28.07.2011.

 • Η διαφορετική διαρρύθμιση ιδιοκτησίας από αυτήν που προβλέπεται στα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής άδειαςδεν συνιστά αυθαίρετη κατασκευή.

 • Η διαφορετική διαμερισμάτωση ορόφου, από αυτήν που προβλέπεται στα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής άδειας, αν έχει επιφέρει τροποποίηση των μηχανολογικών εγκαταστάσεων συνιστά αυθαίρετη κατασκευή και ως ειδικό πρόστιμο καταβάλλεται εφάπαξ το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ και δεν καταβάλλεται παράβολο. Απαιτείται η αποτύπωση του ορόφου.

 • Η διαφορετική χωροθέτηση των υποχρεωτικά προβλεπόμενων από την οικοδομική άδεια θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων από αυτήν που προβλέπεται στα σχέδια της συμβολαιογραφικής δήλωσης του Ν.1221/1981, συνιστά αυθαίρετη κατασκευή και ως ειδικό πρόστιμο καταβάλλεται εφάπαξ το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ και δεν καταβάλλεται παράβολο. Απαιτείται κάτοψη αποτύπωσης των υφισταμένων θέσεων στάθμευσης.

 • Αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις για τις οποίες έχει περατωθεί η διαδικασία διατήρησης κατά τις διατάξεις του ν. 3775/2009 (Α΄ 122) ή του ν. 3843/2010 (Α΄ 62) ή του ν. 4014/2011 (Α΄ 209) εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης μετά τη συμπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου κατά τις διατάξεις του ν. 3843/2010 (Α΄ 62).

 • Στις περιπτώσεις κατασκευών οι οποίες έχουν ενταχθεί στις ρυθμίσεις και έχει περαιωθεί η σχετική διαδικασία, μπορεί να επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών επισκευής που αποβλέπουν στην υγιεινή, την αισθητική βελτίωση-αποκατάσταση και τη συνήθη συντήρησή τους, ύστερα από έγκριση που δίνεται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, εφόσον οι εργασίες για τις οποίες ζητείται η εκτέλεση δεν επαυξάνουν το κτίσμα σε όγκο. Η έγκριση εργασιών γνωστοποιείται αμελλητί στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.).Για τη χορήγηση της έγκρισης εργασιών υποβάλλονται στις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες δικαιολογητικά που καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

Πώς υπολογίζεται το πρόστιμο?

Το πρόστιμο υπολογίζεται με τον τύπο:

 

Τετραγωνικά(*) X Τιμή ζώνης X 15% X επιλεγμένοι συντελεστές του πίνακα που ακολουθεί

 

1. Οικοδομική άδεια: Α. Ναι 1.0 Β. Όχι 2.0 (*)
2. Εντός σχεδίου ή οικισμού: Α. Ναι 1.0 Β. Όχι 1.7 Γ. Πρόχειρη κατασκευή
3. Είδος χρήσης:
I. Κύρια και μοναδική κατοικία, μεταποίηση πρωτογενούς τομέα 0.4
II. Άλλη κατοικία 0.5 για τιμή ζώνης μικρότερη ή ίση των 1000,00€ ή 0.6 για τιμή ζώνης μεγαλύτερη των 1000,00 €.
III. Τουρισμός , βιομηχανία 0.6
IV. Υπηρεσίες 0.6
4. Αλλαγή χρήσης: Α. Ναι 1.4 Β. Όχι 1.0
5. Υπέρβαση δόμησης:
I. Τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων :
II. Τετραγωνικά μέτρα βοηθητικών χώρων σε υπόγειες στάθμες, πατάρια, σοφίτες κ.λ.π: (**)
III. Μικρότερη από το 50% της επιτρεπόμενης δόμησης 1.0
IV. Από 50% έως 100% της επιτρεπόμενης δόμησης 1.3
V. Από 100% έως 200% της επιτρεπόμενης δόμησης 1.6
VI. Μεγαλύτερη από το 200% της επιτρεπόμενης δόμησης 1.9
VII. Χωρίς υπέρβαση δόμησης: 0.2 μόνο για υπέρβαση ύψους μικρότερη του 20%
0.4 μόνο για υπέρβαση ύψους μεγαλύτερη του 20%
6. Υπέρβαση καθ΄ ύψος:
Εκατοστά:
I. Μικρότερη από το 20% του επιτρεπόμενου ύψους 1.2
II. Μεγαλύτερη από το 20% του επιτρεπόμενου ύψους 1.4
7. Υπέρβαση κάλυψης:
Τετραγωνικά μέτρα:
I. Μικρότερη από το 20% της επιτρεπόμενης κάλυψης 1.2
II. Μεγαλύτερη από το 20% της επιτρεπόμενης κάλυψης 1.4
8. Παραβίαση πλάγιων αποστάσεων:
I. Μικρότερης από 20% της υποχρεωτικής απόστασης Δ 1.2
II. Μεγαλύτερης από 20% της υποχρεωτικής απόστασης Δ 1.4
9. Παραβίαση οικοδομικής γραμμής σε προκήπιο:
I. Μικρότερη από 20% της υποχρεωτικής πρασιάς 1.4
II. Μεγαλύτερη από 20% της υποχρεωτικής πρασιάς 1.8
10. Κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα):
Τετραγωνικά μέτρα:
I.  Για εμβαδό μικρότερο από 35 τ.μ ή για ΑΜΕΑ ή με πυροσβεστικό κρουνό 0.5
II. Σε κάθε άλλη περίπτωση υπολογίζεται πρόστιμο 50,00 € ανά κυβικό μέτρο
11. Κοινωνικός συντελεστής:
I.  Για άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω καθώς και πρόσωπα που επιβαρύνονται φορολογικά από πρόσωπα με τις παραπάνω ιδιότητες 0.15
II. Για την κύρια κατοικία παλιννοστούντων ομογενών και Ελλήνων πολιτών μουσουλμάνων της Θράκης για κύρια κατοικία στη Θράκη 0.20
III Για την κύρια κατοικία τέκνων παλιννοστούντων ομογενών που έχει αποκτηθεί δυνάμει γονικής παροχής 0.50 
IV  Για την κύρια κατοικία πολυτέκνων 0.20
V   Για την δευτερεύουσα κατοικία πολυτέκνων έως 80 τ.μ 0.50 
VI Για την κύρια κατοικία τριτέκνων με ατομικό εισόδημα έως είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως σαράντα (40.000) ευρώ 0.30 
VII Για την κύρια κατοικία ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω καθώς και πρόσωπα που επιβαρύνονται φορολογικά από πρόσωπα με τις παραπάνω ιδιότητες με ατομικό εισόδημα έως δεκαοκτώ χιλιάδες (18000) ευρώ και έως είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24000) ευρώ οικογενειακό εισόδημα 0.20.
12. Παλαιότητα:
I. Αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση από 09.06.1975 μέχρι 31.12.1982 0.15
II. Αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση από 01.01.1983 έως 31.12.2003 0.8
13. Λοιπές πολεοδομικές και κτιριοδομικές παραβάσεις:
Αριθμός παραβάσεων (***):
(*) Όταν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια δεν επιλέγεται κάποιο από τα 5,7,8,9 του πίνακα.
(**) Για την περίπτωση βοηθητικών χώρων υπολογίζεται συντελεστής 50% για το πρόστιμο.
(***) Οι παραβάσεις του πολεοδομικού και κτιριοδομικού κανονισμού και για το σύνολο αυτών (σχεδόν) έχουν πρόστιμο 500,00 €.

 

Η αμοιβή μας

Το ύψος της αμοιβής μας προσδιορίζεται ξεχωριστά για κάθε περίπτωση. Ελάτε να συζητήσουμε μαζί για την όλη διαδικασία να δούμε την πληρότητα του δικού σας φακέλου όπου θα ενημερωθείτε για τυχόν ελλείψεις, το ποσό του προστίμου καθώς και για το ύψος της αμοιβής μας και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της όλης διαδικασίας.

Έχουμε καταφέρει να διατηρούμε τις υπηρεσίες μας σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και να τις τιμολογούμε σε πραγματικά χαμηλές τιμές.

Επιπλέον δίνουμε την δυνατότητα στους πελάτες μας να εξοφλούν την αμοιβή μας ακόμα και σε πραγματικά άτοκες δόσεις με χρήση της πιστωτικής τους κάρτας.

Καλέστε μας σήμερα στο 2410 53.65.11 για να σας ενημερώσουμε για το ύψος της αμοιβής μας και δώστε μας τα χαρακτηριστικά του αυθαιρέτου σας και τα στοιχεία επικοινωνίας σας και ένας μηχανικός μας άμεσα θα επικοινωνήσει μαζί σας για να σας ενημερώσει για το ύψος του προστίμου καθώς και για την πληρότητα του φακέλου σας.

 

Τακτοποίηση Ημιυπαιθρίων

 

Η προθεσμία για την τακτοποίηση των ημιυπαίθριων έχει λήξει.

Το παρακάτω ενημερωτικό το διατηρούμε στην ιστοσελίδα μας για λόγους ενημέρωσης του κοινού.

Αν σας ενδιέφερε η τακτοποίηση του ημιυπαίθριου χώρου σας και δεν προλάβατε την προθεσμία, σας προτρέπουμε να ενημερωθείτε για τον νέο νόμο της τακτοποίησης αυθαιρέτων στην αντίστοιχη καρτέλα, ο οποίος καλύπτει και τους ημιυπαίθριους χώρους.

 

Τι είναι

Είναι η διαδικασία με την οποία μετά την καταβολή ειδικού προστίμου επιτρέπεται η διατήρηση για σαράντα (40) χρόνια ημιυπαίθριων χώρων καθώς και χώρων που βρίσκονται στο υπόγειο ή άλλη στάθμη του κτιρίου, οι οποίοι βρίσκονται μέσα στον εγκεκριμένο κτιριακό όγκο βάσει την οικοδομικής του άδειας ή οποία εκδόθηκε ή αναθεωρήθηκε έως 2/7/2009 και έχουν μετατραπεί σε χώρους κυρίας χρήσης καθ' υπέρβαση των όρων και περιορισμών δόμησης του ακινήτου εφόσον η χρήση τους δεν απαγορεύεται από τις πολεοδομικές διατάξεις για τις χρήσεις γης που ιχύουν στην περιοχή του ακινήτου.

 

Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά στοιχεία και έγγραφα που απαιτούνται για την διαδικασία διατήρησης της αλλαγής χρήσης χώρων σύμφωνα με το Ν 3843/2010 (τακτοποίηση) είναι :

 • Πλήρη στοιχεία ιδιοκτήτη
 • Άδεια οικοδομής *
 • Τοπογραφικό *
 • Κάτοψη χώρου *

* Αντίγραφα των εγκεκριμένων

 

Υπολογισμός  Προστίμου

 

Πίνακας προστίμων Ημιυπαίθριων

 

Εμβαδόν δηλούμενου χώρου (τ.μ.) ακινήτου Ακίνητο πρώτης κατοικίας Ακίνητα άλλης κατοικίας Ακίνητα άλλης χρήσης πλην κατοικίας
ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
Μικρότερος ή ίσος των 25 τ.μ. 5% 6% 7%
Μεγαλύτερος των 25 και μικρότερος ή ίσος των 75 τ.μ. 7% 8,5% 10,5%
Μεγαλύτερος των 75 τ.μ. 9% 11% 13,5%
ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
Μικρότερος ή ίσος των 25 τ.μ. 6% 7,2% 9%
Μεγαλύτερος των 25 τ.μ. και μικρότερος ή ίσος των 75 τ.μ. 8% 9,6% 12%
Μεγαλύτερος των 75 τ.μ. 10% 12% 15%

 


Για ακίνητα που δεν είναι πρώτη κατοικία και που βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως η εκτός ορίων οικισμών με τιμή ζώνης μεγαλύτερη των 1000 ευρώ τα παραπάνω ποσοστά προσαυξάνονται κατά 30 % .Για την εύρεση του κατάλληλου ποσοστού αθροίζονται όλοι οι δηλούμενοι χώροι κατά αυτοτελή ιδιοκτησία.
 

 

Σημαντική διευκρίνηση

Σαν εμβαδόν χώρου λαμβάνεται το καθαρό εμβαδόν δαπέδου (χωρίς δηλαδή τις περιμετρικές και εσωτερικές τοιχοποιίες που προβλέπονται από την οικοδομική άδεια) και αθροίζονται όλοι οι διατηρούμενοι-ρυθμιζόμενοι χώροι όπως π.χ ημιυπαίθριοι, ημιυπόγεια και υπόγεια, πατάρια, σοφίτες , αλλαγές χρήσης σε pilotis κλπ. ανεξάρτητα από το ύψος τους (ακόμη και χαμηλότεροι από 2.20 μ).

 

Διαδικασία

 • Διαδικτυακά ή τηλεφωνικά μας αναθέτετε την διαδικασία τακτοποίησης.
 • Επικοινωνούμε μαζί σας έτσι ώστε συνεργάτης μας να έρθει στο χώρο σας για την παραλαβή των δικαιολογητικών (εάν απαιτείται)
 • Αίτηση και παραλαβή σχεδίων και εγγράφων από το αρμόδιο Πολεοδομικό γραφείο (εάν απαιτείται).
 • Σύνταξη και αποστολή δηλώσεων προς υπογραφή. (γνήσιο υπογραφής)
 • Παραλαβή δηλώσεων και χρημάτων
 • Πληρωμές ( ΔΟΥ-ΤΡΑΠΕΖΑ)
 • Σύνταξη φακέλου.
 • Αποστολή φακέλου στο αρμόδιο Πολεοδομικό Γραφείο.
Στην συνέχεια θα σας αποσταλεί το έντυπο υπολογισμού του ειδικού προστίμου το οποίο αφού πληρώσετε (εφ' άπαξ ή σε δόσεις) μας προσκομίζεται τα έντυπα της αίτησης του ειδικού προστίμου και τις αποδείξεις πληρωμής όπου και ολοκληρώνουμε με την περαίωση της διαδικασίας στη Πολεοδομία.

 

Αμοιβή Ημιυπαιθρίων Χώρων

Στην αμοιβή μας περιλαμβάνεται η πλήρη διεκπεραίωση της διαδικασίας (πολεοδομία, τράπεζα, ΔΟΥ), καθώς επίσης το να αιτηθούμε και παραλάβουμε από το αρμόδιο Πολεοδομικό Γραφείο όποιο διακαιολογητικό δεν έχετε.

 

Βεβαίωση Μηχανικού

 

Αναλαμβάνουμε την έκδοση της απαραίτητης βεβαίωσης σε 24 ώρες από τη στιγμή που θα έχουμε στη διάθεσή μας απλά αντίγραφα των δικαιολογητικών που ακολουθούν:

 • α. τίτλος ιδιοκτησίας του ακινήτου
 • β. οικοδομική άδεια του ακινήτου
 • γ. εγκεκριμένα (πολεοδομικά) αρχιτεκτονικά σχέδια του ακινήτου
 • δ. νομιμοποιητικά έγγραφα τακτοποιήσεων ή ρυθμίσεων

Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία μας μπορεί να αναλάβει τη συλλογή των παραπάνω (β,γ) δικαιολογητικών από το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο.

Tο γραφείο μας στελεχώνεται από άρτια έμπειρο και εκπαιδευμένο προσωπικό που είναι σε θέση να εκδώσει με απόλυτη αξιοπιστία και ευθύνη την απαιτούμενη βεβαίωση.

Οι βεβαιώσεις έχουν ισχύ δύο (2) μηνών και πριν τη σύνταξη των συμβολαίων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και λαμβάνουν μοναδικό αριθμό που αφορά το ακίνητο. Στα συμβόλαια προσαρτάται η βεβαίωση με τον μοναδικό αριθμό του ακινήτου.

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας είτε τηλεφωνικά στο 2410 53.65.11 είτε ηλεκτρονικά στο e-mail μας για να σας διευκρινίσουμε οποιαδήποτε απορία σας.

 

Ανακαινίσεις - Κατασκευές

Προσφερόμενες Υπηρεσίες:

 • Πλήρης κατασκευή του έργου με συνεργάτες και υπεργολάβους επιλογής της εταιρείας μας.
 • Επιλογή υλικών από τους προμηθευτές μας σύμφωνα με τις προδιαγραφές του έργου.
 • Οργάνωση και επίβλεψη εργασιών σε κάθε στάδιο με καθημερινή παρουσία στο έργο με χρόνο ανάλογο των εργασιών που εκτελούνται. Σε εργασίες όπως : κατεδαφίσεις, εκσκαφές, τοποθετήσεις οπλισμού, σκυροδετήσεως, εγκατάστασης ικριωμάτων, διαμορφώσεων περιβάλλοντος χώρων με χρήση μηχανημάτων θα υπάρχει μηχανικός της εταιρείας μας καθ' όλη την διάρκεια εκτέλεσης τους.
 • Ημερολόγιο έργου. Σ' αυτό αναγράφονται όλα τα στοιχεία του έργου, όπως : οι εργασίες που εκτελούνται, οι εργαζόμενοι, τα απασχολούμενα μηχανήματα, τα προσκομισθέντα υλικά, τα προτεινόμενα μέτρα ασφαλείας και οι καιρικές συνθήκες.
 • Επίβλεψη εργασιών με ειδικά φύλλα ελέγχου σύμφωνα με το σχέδιο ποιότητας της εταιρείας μας. 
 • Λήψη φωτογραφιών σε κάθε στάδιο του έργου. 
 • Υποβολή καταστάσεων εργατοτεχνικού προσωπικού (Α.Π.Δ) και πληρωμή αυτών.
 • Διεκπεραίωση όλων των υποθέσεων (αιτήσεις, συνδέσεις...) στις εταιρείες κοινής ωφέλειας όπως ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ, Φυσικό αέριο, καθώς και σε δημόσιες υπηρεσίες όπως Δήμος, Πολεοδομία, Αστυνομία, Τροχαία κ.α. για την εξυπηρέτηση του έργου.
 • Σήμανση και περίφραξη έργου.
 • Παρέχονται Μέτρα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π) σε κάθε εργαζόμενο του έργου καθώς και η κατάλληλη εκπαίδευση.
 • Δυναμικό χρονοδιάγραμμα του έργου με γραπτές μηνιαίες αναφορές για την πορεία του.
 • Παραλαβή του έργου σε ειδικό έντυπο με διενέργεια δοκιμών.

 

 

 

Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης

 

Με την έλευση του 2011  είναι απαραίτητο να προηγηθεί η ενεργειακή επιθεώρηση από πιστοποιημένο ενεργειακό επιθεωρητή, η μεταβίβαση του ακινήτου σας. Αναλαμβάνουμε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις Κτιρίων, έτσι ώστε να προχωρήσει άμεσα η μεταβίβαση του ακινήτου σας.
Επιπλέον στηριζόμενοι σε επιστημονικά δεδομένα και μετρήσεις, σας κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις, για την μείωση του κόστους λειτουργίας του ακινήτου σας, με στόχο την σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και χρημάτων.

Τι είναι το Π.Ε.Α.
Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης απεικονίζει την ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου, σύμφωνα με την εκτιμώμενη κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας. Με το ΠΕΑ το κάθε κτίριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία (υπάρχουν εννέα κατηγορίες, από Α+ έως Η), ενώ ο Ενεργειακός Επιθεωρητής καταγράφει και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

Image 2

Στο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης αναφέρονται εκτός των άλλων, τα γενικά στοιχεία του κτηρίου, η υπολογιζόμενη ετήσια συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας (kWh/m2) του κτηρίου αναφοράς και του εξεταζόμενου κτηρίου, η ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh/m2) ανά πηγή ενέργειας (ηλεκτρικό, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, Α.Π.Ε., κλπ) και τελική χρήση (θέρμανση, ψύξη, φωτισμός, αερισμός κλπ), πραγματική ετήσια συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας, οι υπολογιζόμενες και πραγματικές ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (kg CO2/m2).

 

Οι λύσεις που προτείνει η εταιρία μας για ένα ήδη κατασκευασμένο κτίριο ποικίλλουν. Ξεκινούν με συμβατικές μεθόδους, που είναι γνωστές για την αποτελεσματικότητά τους (π.χ. αλλαγή κουφωμάτων, τοποθέτηση διπλών τζαμιών, τοποθέτηση εξωτερικής μόνωσης, αλλαγή λεβητοστασίου, κλπ) και καταλήγουν στις πιο σύγχρονες και πρωτοποριακές μεθόδους, που είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες στο εξωτερικό (όπως τα παθητικά ηλιακά συστήματα και η εγκατάσταση μιας μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας)!

 

Στο τέλος της διαδικασίας θα σας δοθεί το ενεργειακό πιστοποιητικό του κτιρίου σας το οποίο θα το χρειάζεστε για οποιαδήποτε πράξη μίσθωσης ή μεταβίβασης του ακινήτου σας.

 

Πότε χρειάζεται το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης

-Αγορά-πώληση ακινήτου άνω των 50 τ.μ.: Είναι απαραίτητο να προσκομιστεί το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης στον συμβολαιογράφο κατά την υπογραφή των συμβολαίων έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η συμβολαιογραφική πράξη.

-Ενοικίαση κτιρίου άνω των 50 τ.μ.: Προσκομίζεται το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης στην εφορία μαζί με το μισθωτήριο συμβόλαιο. Μόνο τότε είναι η μίσθωση έγκυρη και με το σφραγισμένο συμφωνητικό μπορεί να κάνει ο ιδιοκτήτης αλλαγή ονόματος στη ΔΕΗ.

-Πρόγραμμα «Εξοικονονομώ κατ οίκον»: Χρειάζεται το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης που να πιστοποιεί την ενεργειακή κλάση του ακινήτου προτού γίνουν οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης του. Αντίστοιχα με την ολοκλήρωση των εργασιών βγαίνει το δεύτερο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης που αποδεικνύει ότι όντως εφαρμόστηκαν οι προτάσεις-σενάρια που έκαναν οι ενεργειακοί επιθεωρητές και ότι το κτίριο όντως έχει αναβαθμιστεί ενεργειακά. Η έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης είναι απαραίτητη για κτίρια-διαμερίσματα-χώρους άνω των 50 τετραγωνικών μέτρων.

 

Λίγα λόγια για την Ενεργειακή Επιθεώρηση

Η ενεργειακή επιθεώρηση των κτιρίων θεσμοθετήθηκε και στη χώρα μας με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Κ.Ε.Ν.Α.Κ.) και με το Προεδρικό Διάταγμα για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές, αλλά και τη σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας.

Με το συγκεκριμένο κανονιστικό πλαίσιο θεσμοθετείται ένας νέος ενεργειακός κανονισμός, που δίνει σαφείς οδηγίες και κατευθύνσεις για την ορθολογική ενεργειακή μελέτη των κτιρίων και που επιτρέπει τη γρήγορη και μη δαπανηρή επιθεώρηση των κτιρίων. Ιδιαίτερα, με το Προεδρικό Διάταγμα 100/2010 «Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων, Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης και Εγκαταστάσεων Κλιματισμού» (ΦΕΚ 177/Α/6.10.2010) προβλέπεται τόσο η δημιουργία σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών που θα διενεργεί ενεργειακές επιθεωρήσεις, ενώ με το Προεδρικό Διάταγμα 72/2010 «Συγκρότηση, διοικητική – οργανωτική δομή και στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ)» (ΦΕΚ 132/Α/2010) θεσπίζεται διαδικασία ελέγχου και επιβολής κυρώσεων.

Στην Ελλάδα, όπου ο κτιριακός τομέας καταναλώνει το 1/3 περίπου της παραγόμενης ενέργειας και το κτιριακό απόθεμα είναι από τα πιο ενεργειακά σπάταλα στην Ευρώπη, υπάρχουν σημαντικά περιθώρια εξοικονόμησης στη θέρμανση, στον κλιματισμό και στο φωτισμό και με τις ρυθμίσεις αυτές επιθυμούμε να ξεκινήσει και στη χώρα μας η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων και η αξιοποίηση του τεράστιου δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας.

Το πρώτο βήμα για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η θεσμοθέτηση της διαδικασίας των ενεργειακών επιθεωρήσεων των κτιρίων και της έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης και η καταχώριση τους σε ειδικό Αρχείο που θα τηρείται υπό τη μορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων. Με τη συλλογή, επεξεργασία και μελέτη των αποτελεσμάτων από τον έλεγχο των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης, αλλά και των επιθεωρήσεων των λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού θα είναι δυνατή όχι μόνο η αναβάθμιση του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος, αλλά και η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων που θα οδηγήσουν στη λήψη περαιτέρω μέτρων στοχεύοντας σε ουσιαστικές βελτιώσεις του κτιριακού τομέα.

Αναμφίβολα, σε μια εξαιρετικά δυσμενή οικονομική συγκυρία και ιδιαίτερα για τον κατασκευαστικό κλάδο που διανύει μια έντονη περίοδο ύφεσης, τόσο ο ΚΕΝΑΚ όσο και η διαδικασία των ενεργειακών επιθεωρήσεων θα συμβάλλουν στην αναθέρμανση της οικοδομικής δραστηριότητας, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, καθώς και στην ανταγωνιστικότητα των καθαρών τεχνολογιών.

Επίσης, με τη διαδικασία της ενεργειακής επιθεώρησης και την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης των κτιρίων, η αγορά ακινήτων εφοδιάζεται με ένα πολύτιμο εργαλείο άμεσα σχετιζόμενο με την αξία του ακινήτου. Ένα εργαλείο πολύτιμο τόσο για την κτηματαγορά, όσο και για τον εκάστοτε αγοραστή ή μισθωτή, καθώς θα αποτελεί ένα πραγματικό στοιχείο προστιθέμενης ή μη αξίας επί του ακινήτου. Ο στόχος εξάλλου, όπως άλλωστε εκφράζεται από τη νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (Οδηγία 2010/31/ΕΕ), είναι ότι έως τις 31.12.2020 όλα τα νέα κτίρια να αποτελούν κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.

Η ενεργειακή επιθεώρηση των κτιρίων θεσμοθετήθηκε και στη χώρα μας με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) και με το Προεδρικό Διάταγμα για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές, αλλά και τη σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας.

Με το συγκεκριμένο κανονιστικό πλαίσιο θεσμοθετείται ένας νέος ενεργειακός κανονισμός, που δίνει σαφείς οδηγίες και κατευθύνσεις για την ορθολογική ενεργειακή μελέτη των κτιρίων και που επιτρέπει τη γρήγορη και μη δαπανηρή επιθεώρηση των κτιρίων. Ιδιαίτερα, με το Προεδρικό Διάταγμα 100/2010 «Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων, Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης και Εγκαταστάσεων Κλιματισμού» (ΦΕΚ 177/Α/6.10.2010) προβλέπεται τόσο η δημιουργία σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών που θα διενεργεί ενεργειακές επιθεωρήσεις, ενώ με το Προεδρικό Διάταγμα 72/2010 «Συγκρότηση, διοικητική – οργανωτική δομή και στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ)» (ΦΕΚ 132/Α/2010) θεσπίζεται διαδικασία ελέγχου και επιβολής κυρώσεων.

Στην Ελλάδα, όπου ο κτιριακός τομέας καταναλώνει το 1/3 περίπου της παραγόμενης ενέργειας και το κτιριακό απόθεμα είναι από τα πιο ενεργειακά σπάταλα στην Ευρώπη, υπάρχουν σημαντικά περιθώρια εξοικονόμησης στη θέρμανση, στον κλιματισμό και στο φωτισμό και με τις ρυθμίσεις αυτές επιθυμούμε να ξεκινήσει και στη χώρα μας η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων και η αξιοποίηση του τεράστιου δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας.

Το πρώτο βήμα για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η θεσμοθέτηση της διαδικασίας των ενεργειακών επιθεωρήσεων των κτιρίων και της έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης και η καταχώριση τους σε ειδικό Αρχείο που θα τηρείται υπό τη μορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων. Με τη συλλογή, επεξεργασία και μελέτη των αποτελεσμάτων από τον έλεγχο των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης, αλλά και των επιθεωρήσεων των λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού θα είναι δυνατή όχι μόνο η αναβάθμιση του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος, αλλά και η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων που θα οδηγήσουν στη λήψη περαιτέρω μέτρων στοχεύοντας σε ουσιαστικές βελτιώσεις του κτιριακού τομέα.

Αναμφίβολα, σε μια εξαιρετικά δυσμενή οικονομική συγκυρία και ιδιαίτερα για τον κατασκευαστικό κλάδο που διανύει μια έντονη περίοδο ύφεσης, τόσο ο ΚΕΝΑΚ όσο και η διαδικασία των ενεργειακών επιθεωρήσεων θα συμβάλλουν στην αναθέρμανση της οικοδομικής δραστηριότητας, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, καθώς και στην ανταγωνιστικότητα των καθαρών τεχνολογιών.

Επίσης, με τη διαδικασία της ενεργειακής επιθεώρησης και την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης των κτιρίων, η αγορά ακινήτων εφοδιάζεται με ένα πολύτιμο εργαλείο άμεσα σχετιζόμενο με την αξία του ακινήτου. Ένα εργαλείο πολύτιμο τόσο για την κτηματαγορά, όσο και για τον εκάστοτε αγοραστή ή μισθωτή, καθώς θα αποτελεί ένα πραγματικό στοιχείο προστιθέμενης ή μη αξίας επί του ακινήτου. Ο στόχος εξάλλου, όπως άλλωστε εκφράζεται από τη νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (Οδηγία 2010/31/ΕΕ), είναι ότι έως τις 31.12.2020 όλα τα νέα κτίρια να αποτελούν κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.

 

 

Εξοικονομώ κατ'οίκον 

  

 Τι είναι

Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα που απευθύνεται σε ιδιοκτήτες των οποίων τα σπίτια βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης μικρότερη ή ίση των 2100 € /τ.μ και είναι χαμηλής ενεργειακής κατηγορίας.

Το Πρόγραμμα παρέχει κίνητρα στους ωφελούμενους προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια αυξάνοντας παράλληλα την αξία του.

Συγκεκριμένα το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» προβλέπει την επιδότηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας για νομίμως υφιστάμενα κτήρια σε όλη τη χώρα, που:


 • βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης μικρότερη ή ίση των 2.100 €/ τ.μ., όπως αυτή έχει διαμορφωθεί πριν τις 31.12.2009

 • έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ

 • δεν έχουν κριθεί κατεδαφιστέα και

 • οι ιδιοκτήτες τους πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.

 

 

Πλεονεκτήματα από την συνεργασία με το γραφείο μας

 

• Εξασφάλιση συνεργασίας με τράπεζα για την χρηματοδότηση σας και την ταχύτατη έγκριση του δανείου.

 

• Ταχύτητα ένταξης στο πρόγραμμα, με την άμεση ενεργειακή επιθεώρηση, την έκδοση του Πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης και την συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

 

• Δυνατότητα υλοποίησης όλων των κτηριακών παρεμβάσεων από το τεχνικό μας γραφείο, μέσω εξειδικευμένων συνεργειών και προμηθευτών, με την επίβλεψη πολιτικού μηχανικού. Γεγονός που σας απαλλάσσει από τον κόπο να βρείτε προμηθευτές και συνεργεία καθώς και από τον κίνδυνο να επιλέξετε κάποιο μη εξειδικευμένο προσωπικό για τις εργασίες που θα απαιτηθούν.

 

Για παραπάνω λεπτομέρειες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρακάτω διεύθυνση  http://exoikonomisi.ypeka.gr

 

 

Επιλέξιμες Κατοικίες

 

Από το πρόγραμμα μπορούν επιδοτηθούν μονοκατοικίες, πολυκατοικίες για το τμήμα της που αφορά στο σύνολο των διαμερισμάτων του κτηρίου και μεμονωμένα διαμερίσματα που ικανοποιούν τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.100 €/τ.μ., όπως αυτή έχει διαμορφωθεί μέχρι την 31.12.2009.

 • Υφίστανται νόμιμα.

 • Έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

 • Δεν έχουν κριθεί κατεδαφιστέα.

 • Ειδικά για τις πολυκατοικίες ως σύνολο κτιρίου πέρα από τα παραπάνω κριτήρια θα πρέπει να ικανοποιούνται κάποιες επιπλέον προϋποθέσεις.

 

Επιπλέον προϋποθέσεις που πρέπει να ικανοποιούν οι πολυκατοικίες για να είναι επιλέξιμες:

Τουλάχιστον το 50% των ιδιοκτησιών (διαμερίσματα και μη) να χρησιμοποιείται ως κατοικία.  Δεν χαρακτηρίζονται όμως ως επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτηρίου).

 • Υποβάλλεται σχετική αίτηση από εκπρόσωπο του συνόλου των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων με στοιχεία σχετικά με την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας του κτηρίου, καθώς και επιμέρους αιτήσεις από καθένα από τους εν λόγω ιδιοκτήτες.

 • Υποβάλλεται Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης που αφορά συνολικά στο μέρος του κτηρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία.

 

Επιπλέον κίνητρο για την πολυκατοικία : Δίνεται η δυνατότητα ένταξης των ιδιοκτητών διαμερισμάτων της κατηγορίας Β στην κατηγορία κινήτρων Α2 και των ιδιοκτητών διαμερισμάτων με εισοδήματα υψηλότερα αυτών της κατηγορίας Β στην κατηγορία κινήτρων Β, εφόσον το 50% του συνόλου των ιδιοκτητών επιλέξιμων κατοικιών ανήκουν στις κατηγορίες Α1 ή Α2.
Σε περίπτωση που δεν πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια των κατηγορίιών Α1 & Α2 τουλάχιστον από το 50% των ιδιοκτητών κατοικίας, κάθε ιδιοκτήτης εντάσσεται στην κατηγορία κινήτρων που αντιστοιχεί στο εισόδημά του.
Πρέπει, επίσης, να τονιστεί ότι από ενεργειακής πλευράς τα αποτελέσματα είναι πολύ καλύτερα όταν οι παρεμβάσεις αφορούν στο σύνολο της πολυκατοικίας.

Η διαδικασία για την υποβολή αίτησης πολυκατοικίας έχει ως εξής: Εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις ένταξης γίνεται γενική συνέλευση (Γ.Σ.) και αποφασίζεται, βάσει διαδικασίας που προβλέπεται στο καταστατικό, η συμμετοχή της πολυκατοικίας, η επιλογή ενεργειακού επιθεωρητή και ο καθορισμός εκπροσώπου πολυκατοικίας. Στη συνέχεια γίνεται η ενεργειακή επιθεώρηση της πολυκατοικίας και ο εκπρόσωπος προσκομίζει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στο υποκατάστημα της τράπεζας που έχει συμφωνηθεί από τη Γ.Σ. να γίνει η αίτηση. Ο κάθε ιδιοκτήτης προσκομίζει στην ίδια τράπεζα τα επιπλέον δικαιολογητικά που αφορούν στα προσωπικά του στοιχεία, όπως ταυτότητα, εκκαθαριστικό κλπ.

 

Ωφελούμενοι - Επιδοτήσεις

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε πολίτες/ωφελούμενους, οι οποίοι, έχουν δικαίωμα κυριότητας ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία και που τηρούν για το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος (βάσει του πλέον πρόσφατου εκκαθαριστικό τους σημέιωμα) τα εισοδηματικά κριτήρια των παρακάτω κατηγοριών Α1, Α2 και Β.

Κατηγορία Α1

Ιδιοκτήτες επιλέξιμων στο πρόγραμμα κατοικιών, το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα των οποίων δεν ξεπερνά τις 12.000 € ή τις 20.000€ αντίστοιχα.
Για την κατηγορία αυτή, τα κίνητρα περιλαμβάνουν την επιδότηση επιτοκίου 100% (άτοκο δάνειο έως 31/12/2015) σε συνδυασμό με επιχορήγηση ύψους 70% επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού . Δηλαδή ένας πολίτης για επιλέξιμο προϋπολογισμό 10.000€ θα λάβει άτοκο δάνειο 3.000 € και επιχορήγηση 7.000€.

Κατηγορία Α2

Ιδιοκτήτες επιλέξιμων στο πρόγραμμα κατοικιών, το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα των οποίων βρίσκεται μεταξύ 12.000 και 40.000 € ή 20.000 και 60.000€ αντίστοιχα. Για την κατηγορία αυτή, τα κίνητρα περιλαμβάνουν την επιδότηση επιτοκίου 100% (άτοκο δάνειο έως 31/12/2015) σε συνδυασμό με επιχορήγηση ύψους 35% του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού . Δηλαδή ένας πολίτης για επιλέξιμο προϋπολογισμό 10.000 ευρώ θα λάβει άτοκο δάνειο 6.500 ευρώ και επιχορήγηση 3.500 ευρώ.

Κατηγορία Β

Ιδιοκτήτες επιλέξιμων στο πρόγραμμα κατοικιών, το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα των οποίων βρίσκεται μεταξύ 40.000 και 60.000 € ή 60.000 και 80.000€ αντίστοιχα. Για την κατηγορία αυτή, τα κίνητρα περιλαμβάνουν την επιδότηση επιτοκίου 100% (άτοκο δάνειο έως 31/12/2015) σε συνδυασμό με επιχορήγηση ύψους 15% του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού . Δηλαδή ένας πολίτης για επιλέξιμο προϋπολογισμό 10.000 ευρώ θα λάβει άτοκο δάνειο 8.500 ευρώ και επιχορήγηση 1.500 ευρώ.

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός των παρεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ που αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το πρόγραμμα  δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ ανά ιδιοκτησία .

Σε αυτό συμπεριλαμβάνεται τυχόν :

 • Πρόσθετες αναγκαίες εργασίες για την ολοκληρωμένη υλοποίηση της παρέμβασης όπως σκαλωσιές, επιχρίσματα, μικροεργασίες αποκατάστασης της εμφάνισης του στοιχείου στο οποίο έγινε η παρέμβαση, διαμόρφωση κλίσεων απορροής στο δώμα, υγρομόνωση, απαραίτητες εργασίες και επεμβάσεις για την ορθή λειτουργία/συμπεριφορά της θερμομόνωσης, κ.λπ.

 • Το κόστος εργασίας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν απαιτούμενων ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ για τις οικοδομικές εργασίες, που, με βάση την κείμενη νομοθεσία (μη στεγασμένα επαγγέλματα), βαρύνουν τον Ωφελούμενο του Προγράμματος ως «κύριο του έργου».

Προβλέπεται δυνατότητα λήψης 4/5/6ετούς δανείου, με ή χωρίς εγγυητή, χωρίς προσημείωση ακινήτου, δυνατότητα άμεσης αποπληρωμής του δανείου χωρίς επιβαρύνσεις, καθώς και εξόφληση των προμηθευτών/αναδόχων μέσω της τράπεζας χωρίς την εμπλοκή του πολίτη.Με την υπαγωγή στο πρόγραμμα παρέχεται προκαταβολή 40% του προϋπολογισμού της αίτησης.

Το κόστος των ενεργειακών επιθεωρήσεων καλύπτεται κατά 100% από το πρόγραμμα μετά την επιτυχή υλοποίηση του έργου (επιπλέον των 15.000 € !).
Επιπλέον καλύπτεται δαπάνη για αμοιβή συμβούλου έργου έως 250 € χωρίς ΦΠΑ (επιπλέον των 15.000 € !).
Για την υλοποίηση των παρεμβάσεων δεν απαιτείται αδειοδότηση ούτε καν έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, εκτός πολύ ειδικών περιπτώσεων.

Παράδειγμα:Ένας ιδιοκτήτης ακινήτου με οικογενειακό εισόδημα 35.000 € για εργασίες προϋπολογισμού 10.000,00 €, συνάπτει 5ετές δάνειο ύψους 6.500 € και λαμβάνει επιχορήγηση το υπόλοιπο ποσό των 3.500 €.Η δόση του δανείου του θα είναι περίπου 110 € ,ενώ οι τόκοι που θα επιβαρυνθεί θα είναι περίπου 80 €!.Επιπλέον, του καλύπτονται τόσο το κόστος που πληρώνει για τις ενεργειακές επιθεωρήσεις όσο και η αμοιβή του συμβούλου έργου για δαπάνη έως 250€ χωρίς ΦΠΑ.

Δικαιολογητικά

1. Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Πολυκατοικίας (Απόφαση Συνιδιοκτητών) για την συναίνεση των συνιδιοκτητών στις αιτούμενες παρεμβάσεις (δύναται να αντικατασταθεί με κανονισμό πολυκατοικίας ή αντίστοιχο έγγραφο1 από το όποιο να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται η απαιτούμενη παρέμβαση)2.

2. Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας / Διαβατηρίου Ωφελούμενου

3. Οικοδομική Άδεια ή άλλο αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο

4. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 συγκύριων ακινήτου

5. ΕΤΑΚ ή βεβαίωση Δ.Ο.Υ. για την Τιμή Ζώνης3

6. Πλέον πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος

7. Πλέον πρόσφατο Αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1)4 μόνο στην περίπτωση που η κατοικία χρησιμοποιείται από τον ίδιο.

8. Πλέον πρόσφατο Αντίγραφο Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9)5

9. α. Αντίγραφο Αναλυτικής Κατάστασης για τα Μισθώματα Ακινήτων (Ε2) για ενοικιαζόμενη κατοικία ή κατοικία που παραχωρείται δωρεάν και

β. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 ενοίκου:

i. ότι χρησιμοποιεί το ακίνητο ως κύρια / πρώτη δευτερεύουσα κατοικία, εξοχική ή άλλη κατοικία ή επαγγελματική στέγη

ii. ότι συναινεί να γίνουν οι εργασίες όποτε αυτό ζητηθεί, ή

γ. Αντίγραφό Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1)6 συγκύριου, εφόσον αυτός το χρησιμοποιεί ως κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία.

10. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

11. Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων

12. Οικονομικές προσφορές αναδόχων / προμηθευτών

13. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 αιτούντα Μονοκατοικίας / Μεμονωμένου Διαμερίσματος

14. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 αιτούντα Διαμερίσματος ως μέρος αίτησης πολυκατοικίας

 

Σε περίπτωση πολυκατοικίας ως σύνολο κτηρίου μέρος των δικαιολογητικών υποβάλλονται από τον εκπρόσωπο των ιδιοκτητών:

1. Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Συνιδιοκτητών Πολυκατοικίας (Απόφαση Συνιδιοκτητών) για την συμμετοχή στο πρόγραμμα με συγκεκριμένες παρεμβάσεις και ορισμός εκπροσώπου πολυκατοικίας συνιδιοκτητών στις αιτούμενες παρεμβάσεις.

2. Δελτίου Ταυτότητας / Διαβατηρίου Εκπροσώπου Πολυκατοικίας

3. Οικοδομική Άδεια ή άλλο αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο

4. ΕΤΑΚ για κάποιο από τα Διαμερίσματα ή βεβαίωση Δ.Ο.Υ. για την Τιμή Ζώνης3

5. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)7

6. Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων

7. Οικονομικές προσφορές αναδόχων / προμηθευτών

8. Έντυπο Επιμερισμού Κόστους βάσει Προσφορών ανά Διαμέρισμα σε Πολυκατοικία, υπογεγραμμένο από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας και από όλους τους ιδιοκτήτες

9. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 εκπροσώπου πολυκατοικίας

Επισημαίνεται ότι το σύνολο των δικαιολογητικών που υποβάλλονται με την αίτηση, εκτός ίσως από την οικοδομική άδεια, αφορά σε έγγραφα που ο πολίτης είτε έχει στην κατοχή του (π.χ. εκκαθαριστικό) και δεν χρειάζεται να τα αναζητήσει σε κάποια υπηρεσία είτε αφορούν σε συμφωνίες μεταξύ ιδιωτών (π.χ. απόφαση γενικής Συνέλευσης πολυκατοικίας).

1 Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει σύσταση οριζοντίου ή καθέτου ιδιοκτησίας.
2 Δεν απαιτείται αν η αίτηση περιλαμβάνει μόνο την παρέμβαση 2Γ (εσωτερική θερμομόνωση).
3 Στην περίπτωση που από τα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης σύμφωνα με το σύστημα των αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών στην περιοχή του ακινήτου (π.χ. περιοχές εκτός σχεδίου πόλης και ορίων οικισμών) λαμβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στον πρωτοβάθμιο ΟΤΑ κι αν δεν έχει καθοριστεί σε αυτόν, η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στον Νομό όπου βρίσκεται το ακίνητο.
4 Σε περίπτωση που δεν προκύπτει η χρήση κατοικίας (κενό διαμέρισμα, κενή μονοκατοικία) από το εν΄λόγω δικαιολογητικό δύναται να χρησιμοποιηθούν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά ενός εκ΄των τελευταίων τριών οικονομικών ετών.
5 Σε περίπτωση ο ωφελούμενος δεν είχε κανένα δικαίωμα στο ακίνητο (πλήρη κυριότητα, ψιλή κυριότητα, επικαρπία) έως 31.12.2009, προσκομίζεται σχετικός τίτλος κυριότητας που αποκτήθηκε εντός του 2010 και πιστοποιητικό μεταγραφής αυτού από το οικείο Υποθηκοφυλακείο ή πιστοποιητικό καταχώρησής του στα κτηματολογικά φύλλα του οικείου Κτηματολογικού Γραφείου.
6 Προσκομίζεται το αντίγραφο της Αναλυτικής Κατάστασης για τα Μισθώματα Ακινήτων (Ε2) του επικαρπωτή που καταγράφεται στο σημείο 11 της αίτησης.
7 Αφορά το σύνολο του κτηρίου της πολυκατοικίας

 

Διαδικασία

Προετοιμασία: Κάθε φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα πρέπει αρχικά να ελέγξει εάν είναι «επιλέξιμος ωφελούμενος» και εάν η ιδιοκτησία του μπορεί να θεωρηθεί «επιλέξιμη κατοικία» και να διασφαλίσει την συναίνεση τυχών συγκυρίων της κατοικίας ή των συνιδιοκτητών σε περίπτωση πολυκατοικίας. Όπου χρειάζεται θα πρέπει να ληφθούν οι αναγκαίες αποφάσεις γενικών συνελεύσεων των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας. Επιπλέον, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να εξετάσει σε συνεργασία με χρηματοπιστωτικό οργανισμό που συμμετέχει στο Πρόγραμμα την πιστοληπτική του ικανότητα.

 • Ο ενδιαφερόμενος καλεί ενεργειακό επιθεωρητή για διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης βάσει της οποίας θα καθορισθεί: α) η ενεργειακή κατηγορία της κατοικίας και β) οι προτεινόμενες - επιλέξιμες παρεμβάσεις για την αναβάθμιση κατά μια τουλάχιστον κατηγορία ή εναλλακτικά για ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 30% της κατανάλωσης του κτιρίου αναφοράς.Το κόστος των παρεμβάσεων θα προσδιορισθεί βάσει των προσφορών που θα προσκομίσει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου.

 • Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε συμβαλλόμενη τράπεζα.

 • Υποδοχή των αιτήσεων από την τράπεζα / Έλεγχος δικαιολογητικών φακέλου / Έλεγχος επιλεξιμότητας της αίτησης βάσει των κριτηρίων.

 • Μετά το πέρας υποβολής αιτήσεων γίνεται αξιολόγηση και κατάταξη βάσει κριτηρίου εξοικονόμησης ενέργειας προς κόστος παρεμβάσεων / Έκδοση Απόφασης υπαγωγής αιτήσεων / Κοινοποίηση της έγκρισης στη συμβαλλόμενη τράπεζα / Ενημέρωση Ωφελουμένου.

 • Υπογραφή δανειακής σύμβασης / προκαταβολή 40% του επιλέξιμου προϋπολογισμού βάσει των προσκομιζόμενων προσφορών

 • Υλοποίηση εργασιών.

 • 2η Ενεργειακή επιθεώρηση / Έκδοση δεύτερου πιστοποιητικού / Έλεγχος ενεργειακής αναβάθμισης κατοικίας / Πιστοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου

 • Η εκταμίευση του δανείου ξεκινάει με την απόφαση υπαγωγής (προκαταβολή). Για την ολοκλήρωση της εκταμίευσης και τη λήψη των πρόσθετων κινήτρων ο ωφελούμενος προσκομίζει:α)Τα παραστατικά των δαπανών και β) Το δεύτερο πιστοποιητικό ενεργειακής επιθεώρησης.


Πολυκατοικία
 • Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για πολυκατοικία, ως σύνολο κτηρίου, θα πρέπει αρχικά να ληφθεί απόφαση, στο πλαίσιο γενικής συνέλευσης της πολυκατοικίας, για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα, για τον καθορισμό των παρεμβάσεων που οι συνιδιοκτήτες επιθυμούν να υλοποιήσουν, την επιλογή ενεργειακού επιθεωρητή και την τράπεζα που θα υποβληθούν οι αιτήσεις. Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν εργασίες που θα γίνουν μετά την έκδοση του πιστοποιητικού.
 • Στη συνέχεια καλείται ενεργειακός επιθεωρητής για διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης βάσει της οποίας θα καθορισθεί η ενεργειακή κατηγορία της πολυκατοικίας, για το τμήμα της που αφορά στο σύνολο των διαμερισμάτων του κτηρίου, οι προτεινόμενες - επιλέξιμες παρεμβάσεις για αναβάθμιση κατά μια τουλάχιστον κατηγορία ή εναλλακτικά για ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 30% της κατανάλωσης του κτιρίου αναφοράς.Το κόστος των παρεμβάσεων θα προσδιορισθεί βάσει των προσφορών που θα προσκομίσει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου.
 • Η αίτηση υποβάλλεται στη συνέχεια σε δύο στάδια. Υποβάλλεται αρχικά αίτηση από εκπρόσωπο της πολυκατοικίας και εν συνεχεία το σύνολο των αιτήσεων των ιδιοκτητών στην ίδια τράπεζα.
 • Υποδοχή των αιτήσεων από την τράπεζα / Έλεγχος δικαιολογητικών φακέλου / Έλεγχος επιλεξιμότητας της αίτησης βάσει των κριτηρίων.
 • Μετά το πέρας υποβολής αιτήσεων γίνεται αξιολόγηση και κατάταξη βάσει κριτηρίου εξοικονόμησης ενέργειας προς κόστος παρέμβασης για το σύνολο της πολυκατοικίας / Έκδοση Απόφασης υπαγωγής αιτήσεων / Κοινοποίηση της έγκρισης στη συμβαλλόμενη τράπεζα / Ενημέρωση Ωφελουμένων.
 • Υπογραφή δανειακών συμβάσεων / προκαταβολή 40% του επιλέξιμου προϋπολογισμού βάσει των προσκομιζόμενων προσφορών.
 • Υλοποίηση εργασιών.
 • 2η Ενεργειακή επιθεώρηση / Έκδοση δεύτερου πιστοποιητικού / Έλεγχος ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών / Πιστοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.
 • Η εκταμίευση των δανείων ξεκινάει με την απόφαση υπαγωγής (προκαταβολή). Για την ολοκλήρωση της εκταμίευσεων και τη λήψη των πρόσθετων κινήτρων οι ωφελούμενοι προσκομίζουν:α) Τα παραστατικά των δαπανών και β) Το δεύτερο πιστοποιητικό ενεργειακής επιθεώρησης.

 

Επιλέξιμες  Παρεμβάσεις

Οι παρεμβάσεις για να είναι επιλέξιμες από το Πρόγραμμα, θα πρέπει να προκύπτουν βάσει των συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή Κτηρίου κατά τη διαδικασία της ενεργειακής επιθεώρησης και θα αφορούν αποκλειστικά στις ακόλουθες κατηγορίες:

1. Αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια / υαλοπίνακες) και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.Λόγω των ανωτέρω ενεργειακών απαιτήσεων η παρέμβαση αφορά κατά βάση, αλλά όχι αποκλειστικά, σε θερμο-διακοπτόμενα κουφώματα με διπλούς υαλοπίνακες. Επιλέξιμη είναι και η αλλαγή μόνο του υαλοπίνακα εάν ο συνολικός συντελεστής θερμοπερατότητας του ανοίγματος (κούφωμα - πλαίσιο και υαλοπίνακας) ικανοποιεί τις ανωτέρω ελάχιστες προδιαγραφές του ΚΕΝΑΚ. Επιλέξιμη, επίσης, είναι η αντικατάσταση εξώπορτας σε μονοκατοικία και κουφωμάτων κλιμακοστασίου και φωταγωγού σε πολυκατοικία. Δεν συμπεριλαμβάνονται όμως «ανοίγματα» προς εσωτερικούς χώρους του κτηρίου θερμαινόμενους ή μη (π.χ. πόρτα διαμερίσματος). Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση εξωτερικών σταθερών ή μη σκιάστρων και κινητών προστατευτικών εξωφύλλων στα ανοίγματα (παντζούρια, ρολά).

2. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτηριακό κέλυφος συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής. Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμη και η τοποθέτηση εσωτερικής θερμομόνωσης όταν η τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης είναι τεχνικά αδύνατη ή δεν επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία (π.χ. διατηρητέα κτήρια, παραδοσιακοί οικισμοί). Στην περίπτωση παρεμβάσεων σε στέγη, επιλέξιμες είναι μόνο οι δαπάνες που αφορούν στη θερμομόνωση και υγρομόνωση αυτής.

3. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης και συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης. Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμες:
- Η εγκατάσταση νέου ή αντικατάσταση συστήματος καυστήρα / λέβητα με καινούριο σύστημα πετρελαίου ή φυσικού αερίου (κεντρικό ή ατομικό) ή σύστημα που λειτουργεί κυρίως με την αξιοποίηση ανανεώσιμης πηγής ενέργειας, Α.Π.Ε., (π.χ. καυστήρας βιομάζας, αντλίες θερμότητας, ηλιοθερμικά συστήματα, κλπ.) ή σύστημα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ). Η εγκατάσταση / αντικατάσταση αφορά στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του λεβητοστασίου στο σύνολό του (αυτοματισμοί, κυκλοφορητές, καμινάδα, αντικατάσταση ή μόνωση σωληνώσεων, κλπ.) με εξαίρεση τη δεξαμενή πετρελαίου, καθώς και του δικτύου διανομής. Εξαιρούνται οι τερματικές μονάδες απόδοσης θερμότητας (σώματα καλοριφέρ, ενδοδαπέδιο σύστημα, κλπ.).

- Η εγκατάσταση αντλιών θερμότητας.
- Η τοποθέτηση διατάξεων αυτομάτου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης, όπως χρονοδιακόπτες, αυτοματισμούς αντιστάθμισης ή/και υδραυλικής ισορροπίας για τη ρύθμιση των μερικών φορτίων (τρίοδη ή τετράοδη ηλεκτροβάννα, ρυθμιστές στροφών κυκλοφορητών, κλπ), θερμοστάτες χώρων, θερμοστατικές κεφαλές θερμαντικών σωμάτων, κλπ., συμπεριλαμβανομένων συστημάτων θερμιδομέτρησης για την κατανομή δαπανών θέρμανσης.
- Η τοποθέτηση ηλιακών συστημάτων για την παροχή ζεστού νερού χρήσης (συλλέκτης, δοχείο αποθήκευσης νερού, βάση στήριξης, σωληνώσεις, κλπ).
Ειδικά για την περίπτωση πρότασης αντικατάστασης καυστήρα/ λέβητα πετρελαίου με νέο ίδιας τεχνολογίας θα πρέπει με βάση τα χαρακτηριστικά τους και τα αποτελέσματα της ανάλυσης καυσαερίων να τεκμηριώνεται επαρκώς, από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή, η ανάγκη για την αλλαγή έναντι συντήρησης ή χημικού καθαρισμού (π.χ. λέβητας που έχει υποστεί ανεπανόρθωτες φθορές).

Σημείωση: Στις επιλέξιμες δαπάνες συμπεριλαμβάνονται όλες οι πρόσθετες εργασίες και επεμβάσεις που απαιτούνται για την τεχνικά ορθή ολοκλήρωση των παρεμβάσεων όπως αποξηλώσεις. καθαιρέσεις και αποκομιδή, επεμβάσεις στην στέγη (π.χ. αντικατάσταση κεραμιδιών), κλπ.

Σημείωση: Τα δομικά υλικά και τα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα θα πρέπει να φέρουν σήμανση CE.

Για περισσότερες πληροφορίες, κατευθυνθείτε στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ για το πρόγραμμα "Εξοικονομώ κατ' οίκον" πατώντας εδώ.